Back to Top

Svátek Petra a Pavla v Sokolově

úterý 3. červenec 2018 14:02

Den zasvěcený dvěma velkým apoštolům jsme v Sokolově oslavili bohoslužbou, při níž bratr biskup Filip udělil svátost biřmování. Jde o svátost křesťanské dospělosti, kdy se pokřtěnému věřícímu dostává darů Ducha Svatého k uvědomělému následování Krista. Štastnou biřmovankou byla sestra Pavlína, které šel za kmotra místní farář Lukáš. Bohoslužby se zúčastnily dvě desítky věřících. Přisluhoval jindřichohradecký jáhen Martin. Sestra Pavlína při biřmování přijala jméno Jana. O své víře svědčila slovy apoštola Pavla z listu Římanům: “Nic nás nedokáže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.” Po bohoslužbě následovalo pohoštění ve farním salónku a přednáška bratra biskupa o mariánské úctě s promítáním fotografií z jeho loňské cesty do Lurd. Osud Bernadetty Soubirousové, které se v Lurdech zjevila Panna Marie, přítomné velmi zaujal a podnítil k přemýšlení nad Ježíšovými slovy: “Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.” Děkujeme za krásné společenství a za požehnaný sváteční čas.